Mình máu Chúa

Unknown
Chúa là Cha Nhân Từ
Trên bàn thờ Thánh lễ hiến dâng
Mình máu Thánh Chúa trao ban
Nuôi hồn con mỗi ngày trên trần thế
Như ngày xưa trên đồi Gol hy tế
Chúa trao mình làm của lễ hy sinh
Vì yêu con, yêu nhân thế tội tình
Chúa nhân từ và giầu lòng thương xót


Con bất xứng nhưng Chúa luôn chăm sóc
Con bất toàn tội lỗi, Chúa vẫn thương
Chúa an ủi kẻ đau khổ đoạn trường
Chúa gần gũi với những ai nghèo khó
Chúa khoan dung với những ai lầm lỡ
Ôi lạy Chúa…
Cho lòng con biết rộng mở cảm thông
Giữa cuộc đời bao hiểm ác bất công
Giữa cuộc đời bao hận thù chất chứa
Cho con biết thứ tha trong tình Chúa
luôn tín thác vào lời hứa Chúa ban
“Ai thấy Thầy, là thấy Cha khoan nhân”
………………………….
Con mừng vui vì mỗi lần rước Chúa
Là rước Cha vào sống giữa hồn con
và từ nay con chẳng sống cô đơn
Vì Chúa đồng hành..con hạnh phúc…

Dzuy sơn Tuyền