Nảy mầm thời mới 14

Quang X Nguyen

(Nghe, đọc, suy tư)


Sứ vụ tông đồ
Hoạt động tông đồ trong Giáo Hội
Dâng mình phụng tự Chúa uy linh
Tin Mừng loan báo toàn nhân thế
Phản ảnh Tôn Nhan Chúa Cứu Tinh.


Tự kiểm
Ki Tô hữu chúng ta nghe lời Chúa
Chúng ta là những thửa đất tốt màu
Có phải là thửa đất gai góc đâu
Sao nỡ để mầm non ngưng triển nở?

Theo Chúa
Chúa Cứu Thế đã chết và sống lại
Để giải cứu và ban phúc trường sinh
Vậy hễ ai muốn Chúa cứu độ mình
Vác thập giá, hy sinh mà theo Chúa…

Chớ cậy mình
Tự cất mình lên, đành chịu xuống
Nhường cho kẻ khác được nâng lên
Tin Mừng Chúa dạy, luôn ghi nhớ
Tín hữu anh em chớ lãng quên…


Thế Kiên Dominic