Hội Thánh tại gia

Unknown


VVYT 17-104 Gia đình, Hội Thánh tại gia,

Gia đình còn đó vườn hoa thắm màu.

Vòng nôi nồng ấm ân sâu,

Ân ban tình Chúa nhiệm mầu lắm thay!

Tế bào xã hội là đây,

Nền tảng kiên vững dựng xây cuộc đời.

Làm nên hạnh phúc tuyệt vời,

Cùng nhau vươn tới sáng ngời tương lai.

Dù cho mưa nắng đường dài,

Gia đình hai tiếng vẫn hoài lung linh.

Mênh mang có cả Thái Bình,

Thái Sơn cao ngất nghĩa tình mẹ cha.

Anh em trên dưới thuận hòa,

Trong tình yêu Chúa những là hoan ca.

Gia đình, Hội Thánh tại gia,

Trong tay bước tới Nhà Cha trên trời.

Làm nên xã hội trần đời,

Làm nên Giáo Hội, Nước Trời đẹp tươi.