Điều kiện lãnh nhận ơn Đại xá trong tháng 11 - cầu cho các đẳng linh hồn

Unknown
Lãnh Ơn Đại Xá trong 8 ngày đầu:

1.  Viếng nhà thờ từ trưa ngày 1 tháng 11 đến nửa đêm ngày 2 tháng 11.
2.  Hoặc viếng nghĩa trang trong vòng 8 ngày đầu (từ ngày 1 đến 8 tháng 11).
3.  Khi viếng, đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính, lãnh được một ơn đại xá và nhường lại cho các đẳng linh hồn.
4.  Xưng tội, rước lễ trong ngày hôm đó, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
(nếu không xưng tội được đúng ngày lãnh ơn Đại Toàn Xá, thì có thể xưng tội trong 8 ngày trước hoặc trong vòng một tuần kể từ sau cái ngày lãnh ơn Đại Tòan Xá)
Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các đẳng, được hưởng ơn tiểu xá. Mọi tín hữu có thể lãnh đại xá, tiểu xá cho mình hoặc nhường lại cho các đẳng linh hồn.


Điều lệ lãnh nhận ơn xá:

1. Một ơn xá sẽ tạm tha tội chúng ta đã trót phạm.
2. Ơn tiểu xá là ơn được tạm tha xóa một phần nào tội vạ chúng ta đã phạm (thường là tội nhẹ).
3.  Ơn Đại Xá được tha hết mọi tội lỗi, tội trọng và tội nhẹ, với điều kiện phải xưng tội, rước lễ trong 8 ngày trước hoặc trong vòng một tuần kể từ sau cái ngày lãnh ơn Đại Tòan Xá.
4. Cả hai ơn đại xá và tiểu xá đều có thể nhường luôn cho kẻ đã qua đời, nhưng theo chỉ ý.
5. Kể từ TÔNG HUẤN GIÁO LÝ ÂN XÁ (Apostolic Constitution) của Đức Giáo Hoàng Paulô VI về các Ân Xá, thì ơn tiểu xá không có tính biểu hiện về thời gian, ngày hay năm..v.v. (lãnh bất cứ lúc nào)
6. Ơn Đại xá mỗi ngày chỉ được lãnh có một lần thôi, ngoại trừ lúc nguy tử.
7. Những ai muốn lãnh ơn đại xá, phải hội đủ những điều kiện sau đây: Xưng tội, Rước Lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, và phải chừa bỏ mọi bám dính quyến luyến tội lỗi, ngay cả tội nhẹ. Nếu không hội đủ điều kiện trên, thì chỉ lãnh nhận ơn tiểu xá.
[những ai muốn lãnh ơn xá, dù là tiểu xá, đều phải sống trong tình trạng Thánh Sủng, và mỗi năm ít nhất phải xưng tội 1 lần theo luật buộc, nghĩa là không vướng mắc tội trọng.]

Nguồn: https://gxdocmo.com