Tổng quát về 117 Thánh Tử đạo Việt Nam - Vè

Quang X Nguyen


1. Tử đạo Việt Nam
Vô số vô ngần,
Suốt ba thế kỷ
Vì Chúa hiến thân.
Giáo sĩ giáo dân
Kể sao cho xiết,
Những người đã chết
Giữ vững Đức Tin.
2. Giáo Hội Mẹ hiền
Điều tra từ trước,
Đã phong Chân Phước
Cả thảy bốn lần:
Một ngàn chín trăm (1900)
Lê-ô thập tam. (Lêô XIII)
Hai lần khác nữa,
Đời Pi-ô mười. (Piô X)
Một chín năm mươi (1950)
Pi-ô thập nhị. (Piô XII)

3. Giáo hoàng đương vị [*]
Gioan Phaolô đệ nhị (Gioan Phaolô II)
Phong cho tước vị:
Một trăm mười bảy
Lên hàng Hiển Thánh.
Xưa rày khôn sánh
Trọng thể vô cùng,
Trong một lần luôn...
Mười chín tháng sáu (19/6)
Trong năm Thánh Mẫu. (1988)
Ở tại Rô-ma,
Quảng trường Phê-rô
Vinh quang dân Việt.

4. Tất cả đều biết
Trong số các Ngài:
Hăm mốt thừa sai (21)
Tám ngài giám mục (8)
Mười ba linh mục, (13)
Chục Phú-lãng- sa. (10, Pháp)
Mười một Tây Ban Nha (11)
Còn Thánh bổn quốc.

5. Việt Nam phúc lộc
Chín mươi sáu Ngài. (96)
Đàng Trong, đàng Ngoài
Bắc, Trung, Nam đủ.
Có Cha, có chú
Có trẻ, có già.
Có được một Bà,
Còn là Ông cả!

6. Các vị Thầy cả (Linh mục)
Được băm bảy Ngài, (37)
Có vị tuổi đời
Đã trên tám chục. [a]
Một vị già nhất
Tuổi đến tám tư, (84)
Là cụ Lu-ca
Tên Loan, họ Vũ. [b]
Hai Cha thật trẻ
Tuổi mới băm ba [c]
Cảnh vườn trổ hoa
Muôn màu muôn sắc!
Các Cha ngoài Bắc
Cả Dòng, cả Triều
Chiếm hẳn số nhiều,
Cha Triều mười chín (19)
Mười một Đa-minh. (11)
Các vị Đàng Trong
Cả Nam cả Trung,
Có còn được bảy (7)
Giáo dân năm chín. (59)
Xin đếm lần lần
Đủ tầng đủ hạng:
Mười sáu thầy giảng (16)
Và một chủng sinh. (1)
Dòng ba Đa-minh
Có tròn mười vị. (10)
Làm quan hai Cụ (Bường, Hy)
Binh sĩ cũng đông,
Nhiều Thánh nghề Nông
Lái buôn, y sĩ...

7. Trăm người trăm vẻ
Có một bà mẹ,
Sinh sáu người con:
Tình hiếu vẹn toàn
Máu đào dâng Chúa.
Có Thánh tuổi nhỏ
Vừa mới lên mười, (10)
Như cánh hoa tươi
Đó là Thánh Túc.
Có người một lúc
Gánh vác việc đời,
Còn lo việc đạo.
Trong ban hành giáo:
Giáp, Biện, Câu, Trùm,
Giáo xứ giúp giùm
Nuôi Cha, giấu Cố,
Lao tù không sợ
Giúp việc Tông đồ...

8. Tử đạo đời mô?
Xin kê cho rõ:
Trịnh Doanh hai Cụ (2)
Trịnh Sâm một Cố, (1)
Thêm củi Cha Liêm. (1)
Cảnh Thịnh - Tây sơn
Hai Cha: Triệu, Đạt. (2)
Đến thời đông nhất
Minh Mạng Nê-ron,
Nối vị Gia Long
Có năm tám Ngài (58)
Thiệu Trị ba thôi! (3)
Dưới thời Tự Đức,
Chẵn chòi năm chục (50)
Lãnh phúc Thiên Đình.

9. Coi việc xử hình
Tùy tình tùy hứng:
Trảm bảy lăm Đấng (75)
Xử giảo hăm hai, (22)
Thiêu sống sáu Ngài (6)
Phân thây năm vị, (5)
Rũ tù vì bị:
Giam đói, khảo tra
Tám Ông, một Bà. (8, 1)

10. Hát lên bài ca
Mầng Thánh Tử Đạo,
Các Ngài đổ máu
Gieo giống thiêng linh.
Đã làm trổ sinh:
Bao nhiêu hoa trái
Hỡi người con cái,
Giáo Hội Việt Nam
Cả Bắc, Trung, Nam.
Lo sao cho xứng
Cháu con các Đấng,
Tử Đạo Anh Hùng!


CHÚ THÍCH:

(Bài Ngoại khóa, Chương trình Giáo lý Hậu Vỡ Lòng - Phủ Cam, 1988)

I. Theo tài liệu:
[a] Hai Cha 80 tuổi là Lm Vinh sơn Điểm (1758 - 1838) và Lm Martinô Tạ Đức Thịnh (1760 - 1840)
[b] Cha Lu-ca Vũ Bá Loan.
[c] Thánh Gioan Đạt (1765 - 1798), Thánh Phêrô Quý (1826 - 1859).

II. Theo người sưu tầm:
[*] Thời điểm tác giả (Cố Lm Phaolô Nguyễn Kim Bính ?) viết bài này: triều ĐGH Gioan Phaolô II: 1978 - 2005.

(Nguồn: http://tonggiaophanhue.net)

JM Hiếu Trung sưu tầm