Cây mùa Chay

Quang X Nguyen
“Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày” (Mt 4:2; Mc 1:13; Lc 4:2)Giống y như những nhánh cây
Bốn mươi ngày – những nhánh chay âm thầm
Quyết tâm sửa đổi, canh tân
Ăn năn sám hối và đền tội riêng
Cây đời khô héo, ngả nghiêng
Nhánh đời tơi tả, tật nguyền cong queo
Bất ngờ cây hồi phục mau
Bốn mươi cành lá biếc màu đức tin

Lệ sầu khóc tội lỗi mình
Đổi thay cách sống, phúc lành Chúa ban (*)
Cây Mùa Chay đẹp vô ngần
Lá xanh nho nhỏ đầy tràn hy sinh
Mỗi ngày mỗi lá thắm xanh
Lời cầu sám hối chân thành nài van
Cây đời úa bỗng tươi lên
Chúa thương chúc phúc, ân cần thứ tha
Cây Mùa Chay – Cây Giêsu
Tím mùa sám hối, đỏ mùa tin yêu
Can-vê ru khúc ca dao
Theo đường Thập Giá đi vào Phục Sinh

Trai Tịnh Tết Tuất – 2018


(*) Tb 13:16 – “Phúc thay tất cả những ai than khóc vì những tai họa giáng xuống trên ngươi, bởi họ sẽ vui mừng thấy ngươi được hưởng niềm vui bất tận”.