[Sách] Lectio Divina đọc sách Thánh - Hướng dẫn cầu nguyện với Kinh Thánh

Quang X Nguyen

LECTIO DIVINA ĐỌC SÁCH THÁNH
Hướng Dẫn Cầu Nguyện Với Kinh Thánh


Tác giả: Marc Sévin
Dịch giả: Fr. Marie Bảo Tịnh OcistTri Ân
Nguyên tác: LA LECTURE SAINTE-Guide pour une lecture croyante de la Bible, Cahier No 1 Hors série. PRIONS EN EGLISE
Nguồn: kinhthanhvn.org

Kinh Thánh là một sách thánh của tất cả mọi tín hữu. Kinh Thánh không phải để dành riêng cho một số người đặc tuyển. Các sách trong Kinh Thánh là để cho mọi tín hữu dùng để đọc. Người ta nhận ra trong các sách này những dấu tích của một trải nghiệm tôn giáo làm nền cho đức tin kitô giáo.
Mục tiêu của tập sách nhỏ này là giúp cho việc cầu nguyện với Kinh Thánh được dễ dàng, để việc đọc đem lại việc làm quen với các từ ngữ, hình ảnh, biểu tượng và nhờ đó đức tin được nuôi dưỡng.
Do đấy trong tập sách nhỏ này không bàn đến việc dẫn vào Kinh Thánh, dù rất cần thiết, nhưng bàn đến những hướng dẫn để giúp đi vào việc đọc sách thánh.


Việc “đọc Sách Thánh” tự nó đòi phải dấn thân. Đó là việc đọc đòi hỏi niềm tin kitô, đọc trong đức tin và vì đức tin.Tải ebook