Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXII Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

Tin Mừng Chúa Nhật B Thường niên 22
GIỚI RĂN CHÚA TRƯỚC ĐÃ…

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 7,1-8a. 14-15.21-23)


Biệt Phái cùng vài nhà Luật sỹ
Đồng thanh hỏi Chúa một điều này:
Sao môn đệ Ông không theo luật,
Luật của tiền nhân tự bấy nay?..

***
Chúa lên tiếng, dạy cho bài học:
Thánh tổ I Sai đã chép rằng:
Lời nói dân này, nghe sốt sắng
Nhưng trong lòng họ, lạnh như băng.

***
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở ta
Chớ vì tục lệ, mà rời xa
Xa đường chân lý là vô đạo,
Đạo Chúa, đạo người rộng sáng ra…
***
Sống đạo Tin Mừng luôn tích cực,
Khẩu tụng tâm suy chẳng lơ là.
Cậy tin phó thác nơi Thiên Chúa,
Đất khách trần gian sớm vượt qua.

Thế Kiên Dominic


MẦM SỐNG ĐẠO C3
(Nghe, đọc, suy tư)

Vô tận
Thiên Chúa giáng sinh - trung tâm lịch sử.
Ơn cứu độ - gốc biến cố trước sau.
Trước kỷ nguyên, ghi chép được đến đâu?
Sau kỷ nguyên, ai dò đến vô tận?...

Dự phòng.
Muốn đề phòng bi kịch tội lỗi,
Hãy nhận biết: tục luỵ tràn lan.
Muốn hồng ân ban xuống man vàn,
Hãy luôn ngắm nhìn lên Thánh Giá.

Ba nếp sống.
Thể lý, tri thức và tâm linh
Ba nếp sống luôn phải đồng hành.
Và có ba điều cần phải tránh:
Bội thực, lạc đường, thiếu dưỡng linh.

Tại nhân.
Lẽ thường: thành sự tại thiên,
Nhưng trong hôn phối, tại nhân mới hòa.
…Chúa ban trí sáng cho ta,
Tự do lựa chọn để mà kết đôi.
Một khi đã quyết định rồi,
Hôn nhân Bí Tích, Chúa Trời xót thương.

Thế Kiên Dominic