Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXIX Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

TM CN B Thường niên 29

BAN MẠNG SỐNG MÌNH

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 10, 35-45)


Tin Mừng Chúa dạy hôm nay:
Tông đồ hai vị xin Thầy hứa ban,
Được ngồi tả hữu hai bên
Nơi toà vinh thắng tại thiên của Thầy.
-Chúa rằng: hãy lắng nghe đây,
Các con sẽ uống chén Thầy nay mai.
Lại còn phép rửa bi ai,
Các con cùng chịu cứu đời tội nhân..
Về ngôi tả hữu quyền thần
Cha Thầy tiền định tới dần chẳng sai.

***
Tông đồ mười vị đến ngay,
Chúa liền lên tiếng: Điều này phải thông:
Ai trong đoàn thể, cộng đồng
Muốn làm kẻ lớn, dốc lòng thực thi.
Sống như đày tớ ngại chi,
Sẵn sàng phục vụ, không vì lợi danh.
***
Thầy ban mạng sống của mình
Để làm giá chuộc tội tình thế nhân.
Các con quyết chí hiến thân,
Vượt qua khốn khó, lãnh phần vinh quang…

Thế Kiên Dominic


MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI
**********


Mầu nhiệm Mân Côi vượt mộng mơ.
Hồng ân cứu độ: biển không bờ.
Giáo dân sốt sắng khi cầu nguyện,
Văn hữu nức lòng lúc vịnh thơ.
Ngước mắt ngắm nhìn lên Thánh Giá,
Chắp tay quỳ gối trước bàn thờ.
Mân Côi mầu nhiệm: suy sao thấu,
Lịch sử Cứu Tinh chẳng nhạt mờ…

Thế Kiên DominicĐỨC VÂNG LỜI

(Cảm suy mầu nhiệm Mân Côi thứ 4 Mùa Vui)


Gương mẫu Thánh Gia thật tuyệt vời:
Môi Sen lề luật… Mẹ vâng lời:
Tiến dâng Thánh Tử nơi đền thánh,
Đón nhận tình thương tại Nước Trời.
Lão giả Si Mêon: mừng ẵm Chúa,
Mẹ Vua Cứu Thế: cảm dòng đời … (1)
Vui trong đau khổ lập công phúc,
Gương mẫu Thánh Gia thật tuyệt vời…

Thế Kiên Dominic
(1) Đức Mẹ nghe lời tiên tri của cụ Simêon về sự đau khổ đời Mẹ Chúa Cứu Thế phải chịu…