Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXVII Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

TM CN B Thường niên 27

KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY

(Ảnh hưởng TM Mc 10, 2- 16)


Từ thuở ban đầu Chúa dựng nên
Con người bản tính vẫn hồn nhiên,
Một nam, một nữ bên nhau mãi,
Nên một thịt xương sống đẹp duyên.
***
Thiên Chúa Tình Thương xưa kết hợp.
Ai người ngu dại dám phân ly.
Ngoại tình phải kể là vô đạo:
Định luật thiên nhiên chẳng kể chi…
***

Gia đình công giáo, vững hôn nhân.
Giáo huấn Tin Mừng sáng tuyệt trần,
Bí tích in sâu, luôn phấn khởi,
Tình yêu gắn bó, chẳng phân vân.
***
Trọn nghĩa phu thê, vâng Thánh Ý,
Xứng danh phụ mẫu, sống gương lành.
Gia phong gia đạo luôn coi trọng,
Nghĩa vụ giáo dân sống nhiệt tình…

Thế Kiên Dominic

ĐỨC YÊU NGƯỜI

(Cảm suy màu nhiệm Mân Côi thứ 2 Mùa Vui)

Vâng theo Ý Chúa: phải yêu người.
Sống đạo Tình Yêu: Chúa gọi mời:
Bác ái thực thi: không vị kỷ,
Công bình thể hiện: chẳng buông lơi.
Yêu thương vì Chúa: tăng nhân đức,
Tha thứ cho nhau: vọng Nước Trời.
Mầu nhiệm Mân Côi luôn sáng tỏ
Vâng theo Ý Chúa: phải yêu người.

Thế Kiên DominicĐƯỜNG SỐNG ĐẠO

( Tá hoạ tác phẩm CỨ ĐỂ TỰ NHIÊN t/g Từ Thanh Hà)

Ánh sáng Tin Mừng rạng khắp nơi
Soi đường sống đạo giúp con người.
Thói đời tục luỵ: luôn xa lánh
Gương mẫu thánh thiêng: quyết chẳng rời
Giữ vững niềm tin Vua Cứu Thế,
An vui nếp sống phận làm tôi.
Thành tâm trông cậy nơi Thiên Chúa,
Nguyện ước trường sinh tại Nước Trời.

Thế Kiên Dominic