Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXXI Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

TM CN B Thường niên 31

GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 12, 28-31)

Một luật sỹ tới gần, xin hỏi Chúa,
Giới răn nào trọng nhất, kính thưa Thầy?
Chúa đáp ngay: Trọng nhất? Hãy nghe đây:
Chính Thiên Chúa là Chúa Ta duy nhất.
Các ngươi hãy kính mến Ngài thành thật,
Hết linh hồn, hết sức và hết lòng,
Đây giới răn thứ hai phải hiệp thông:
Luôn yêu mến tha nhân như mình vậy.

Người luật sỹ: Thưa Thầy, đúng như vậy.
Yêu tha nhân vì mến Chúa Cực Linh
Là trọng hơn mọi lễ vật hy sinh
Cả lễ vật toàn thiêu cũng khôn sánh.
Chúa lên tiếng, khen Ông, lòng tin mạnh,
Ông không còn xa Nước Chúa bao nhiêu.
***
Bài Tin Mừng Chúa dạy rất nhiều điều
Người tín hữu suy niệm sao cho hết…

Thế Kiên Dominic