Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXXII Thường Niên năm B

Quang X Nguyen


TM CN B Thường niên 32

HAI BÀI GIẢNG HUẤN

(Suy niệm từ Mc 12, 38-44)

Trong giờ giảng huấn hôm nay,
Chúa lên tiếng dậy: Điều này cảm thông,
Các ngươi luôn phải coi chừng
Những nhà Luật Sỹ, áo chùng phô trương
Những nơi công cộng, công trường
Được người chào bái, khinh thường bình dân.

Tiệc tùng, đình đám, nhanh chân
Chiếm ngồi ghế nhất, nhận phần cao sang.
Họ nêu gương xấu mọi đàng…
Chức năng cao quí lạc đường tu thân.
***

Đây, bài giáo huấn thứ hai:
Giầu nghèo ai cũng như ai đó mà.
Việc chung, bác ái của ta,
Thành tâm đóng góp,Ý Cha kêu mời.
Bà kia goá bụa, nghèo thôi,
Bà dâng hết cả của nuôi thường ngày.
Vì tin cậy vững. Quí thay!
Quyền năng Thiên Chúa đời này, đời sau…

Thế Kiên Dominic


…THÁC LÀ VỀ

(Tháng các linh hồn 2)

Người tín hữu thường xuyên tự nhủ:
Thác là về: hãy cứ lập công.
Đời này tin kính, cậy trông,
Ngày về Quê Thật sống trong vĩnh hằng.

Nào, ta hỡi, nhớ chăng: luật Chúa:
Khi lìa đời, xác hoá bụi tro
Đợi ngày thế mạt Ngài cho
Lại về tiếp tục hộ phù hồn thiêng,
Hồn hằng sống qua miền Luyện Tội
Nhận xác về: quá đỗi mừng vui.
Trước toà Phán Xét loài người,
Được vào bên hữu Vua Trời Cứu Tinh…

Thế Kiên Dominic


Tin, bài liên quan: Chùm thơ về tháng cầu cho các đẳng linh hồn (những tín hữu đã qua đời)