Những điều phải ngắm hằng ngày

Quang X Nguyen
Memento,
tuum esse hodie:

1. Deum glorificare,
2. Jesum imitare,
3. Beatissimum Virginem et Sanctos venerari,
4. Angelos invocare,
5. Animam salvare,
6. Corpus mortificare,
7. Virtutes a Deo exorare,
8. Peccata expiare,
9. Paradisum comparare,
10. Infernum evitare,
11. Aeternitatem considerare,
12. Tempus bene applicare,
13. Proximum ædificare,
14. Mundum formidare,
15. Dæmones impugare,
16. Passiones frenare,
17. Mortem semper exspectare,
18. Ad judicium te præparare.
Hỡi người giáo hữu,
Khuyên nhớ bữa nay,
Mười tám điều này,
Giục lòng nắm giữ:

Một là Chúa Cả tán tạ khong khen. (1)
Hai là soi gương Chúa xưa xuống thế.
Ba là nguyện cầu Chúa Bà, các thánh.
Bốn là tôn kính Thiên Thần giữ ta.
Năm là lo xa cứu mình cho rỗi.
Sáu là thống hối, hãm xác lập công.
Bảy là tập tành đi đàng nhân đức.
Tám là hết sức lánh tội cho xa.
Chín là ngắm đời tạm, sau muôn kiếp.
Mười là chắt lót năm tháng ngày giờ.
Mười một thiên đàng khá toan cướp lấy.
Mười hai địa ngục phải tránh, phải nhờn.
Mười ba thuận hòa anh em ai nấy.
Mười bốn khinh dể thế tục phàm gian.
Mười lăm tà ma chiến trường chống trả.
Mười sáu từ giã dứt bỏ tư tình.
Mười bảy như mình lâm chung cam chịu.
Mười tám lo liệu trả lẽ án tra.

Chú thích: 
(1) khong nghĩa là khoanh tay (tham khảo)

Nguồn: Lịch Địa Phận Đàng Trong Bên Tây, Năm Giáng Sinh 1900 (Canh Tí Niên) Tân Định, Bản In Địa Phận Sài Gòn

https://thanhlemisa.wordpress.com/2017/11/25/nhu%CC%83ng-dieu-ngam-hang-ngay/