Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật V mùa Chay năm A

Quang X Nguyen
TMCNA Mùa Chay 5

TA LÀ SỰ SỐNG LẠI…

(Suy niệm Ga 11.24-27)


Suy lời Chúa hôm nay, lòng phấn khởi
Chúa Ngôi Hai đã xuống thế làm người
Chúa Giê Su đã chịu chết cứu đời,
Khi hoàn tất, Ngài tự quyền sống lại…
***
Trong sự tích La Gia Rô sống lại,
Chúa công khai cho biết quyền năng Ngài
Ngài chính là Con Thiên Chúa làm người,
Sẽ chịu chết cho đời, rồi sống lại.
***
Chúa lại phán: và Ta là Sự Sống.
Sự sống đây, là sự sống đời đời,
Thiên Chúa ban cho kẻ tin vào Ngài,
Ơn Cứu độ nên của chung nhân loại.
***
Lời Giáo Hội khuyên ta năng suy niệm
Phép lạ Chúa làm, mầu nhiệm thật cao sâu.
Luôn vững tin vào sự sống đời sau
Vượt cửa Tử, sẽ phục sinh theo Chúa.

Thế Kiên Dominic


MẦU NHIỆM ƠN CỨU ĐỘ

********
Thánh Tử Ngôi Hai đẹp Ý Cha
Vào đời Cứu Thế sống hiền hòa…
Qua thời rao giảng Tin Mừng Thánh,
Tới cuộc Hiến Thân - Lễ Vượt Qua.
Cứu độ chúng sinh: nguồn vĩnh phúc,
Lập nên Vương Quốc: gốc vinh hoa.
Đoàn chiên Giáo Hội năng suy niệm,
Mầu nhiệm Tình Thương tỏa sáng xa…

Thế Kiên Dominic


Bí Tích Giao Hòa

(Mầu nhiệm thứ ba Mùa Sáng)

Con dân Nước Chúa ở đời này
Sống đạo Tin Mừng ngưỡng vọng đầy.
Tu luyện linh hồn: luôn sáng rạng,
Giữ gìn thân xác: chẳng mê say.
Lỡ khi lạc bước vương đường tội,
Thống hối ăn năn tỉnh lại ngay.
Bí tích Giao Hòa: Vua Cứu Thế
Ban ơn tha tội: Nhiệm mầu thay!..

Thế Kiên Dominic