Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật II Phục Sinh năm A

Quang X Nguyen
TM CN A Phục Sinh 2

HAI LẦN CHÚA HIỆN ĐẾN…

(Cảm nhận từ Ga 20.19-31)


Bình an cho các con
Chúa ngự đến khi cửa phòng đóng kín.
Chúa hiện ra, đứng giữa các tông đồ.
Chúa cho xem dấu tích đã lành khô,
Rồi Chúa phán: bình an cho các con hết thảy…
Quyền tha tội
Như Cha đã sai Thầy cứu nhân thế,
Thầy cũng sai toàn thể đoàn chúng con.
Nói thế rồi, Chúa thở hơi, ban ơn:
Hãy nhận lấy Thánh Thần và quyền tha tội…
Tám ngày sau
Chúa hiện đến lần trước, Tô Ma vắng mặt
Hôm nay Ông gặp Chúa thoả ước mơ,
Chúa Phục Sinh bảo Ông: chớ nghi ngờ,
Ông xưng tụng: lạy Chúa,Vua Cứu Thế!!!
Áp dụng theo Tin Mừng
Giáo Hội muốn chúng ta năng suy niệm:
Chúa Phục Sinh nền tảng cho niềm tin:
Sống Tin Mừng phấn khởi triền miên,
Với hy vọng phục sinh cả hồn xác…

(Thế Kiên Dominic)


LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

******
Lòng thương xót Chúa rộng dường bao!
Biển cả mênh mông sánh được sao ?..
Tín hữu suy tôn Vua Cứu Thế,
Thiện nhân trông cậy Đấng Quyền Cao.
Tin Mừng rao giảng đường nên thánh,
Giáo Luật dạy răn nẻo tự hào.
Sống đạo Tình Yêu; nguồn vĩnh phúc,
Nguồn vui thánh thiện mãi tuôn trào.

Thế Kiên Dominic


MÙA PHỤC SINH

***
Phục Sinh đại lễ: gốc Bình An.
Tín hữu theo mùa Chúa dạy răn:
Những sự trên Trời luôn thắm thiết,
Bao điều dưới thế chẳng quan tâm.
Con chiên sống đạo: theo gương thánh,
Giáo Hội chỉ đường: vững chứng nhân.
Nước Chúa bình an và vĩnh cửu,
Ngôi Hai Cứu Thế tặng muôn dân...

Thế Kiên Dominic