Tông thư Rosarium Virginis Mariae (Kinh Mân Côi) của thánh Gioan Phaolô II

Quang X Nguyen

TÔNG THƯ ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 
CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II 
GỞI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC VÀ CÁC TÍN HỮU 
VỀ KINH RẤT THÁNH MÂN CÔI 
Ngày 16 Tháng 10 Năm 2002 
***
 LỜI GIỚI THIỆU 
Ngày 16 tháng 10 năm 2002, ÐTC Gioan Phaolô II công bố Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” về Kinh Mân Côi và ấn định Năm Mân Côi, bắt đầu từ tháng 10 năm 2002 đến hết tháng 10 năm 2003. 

Cũng trong Tông thư này, ÐTC thêm 5 Mầu nhiệm mới vào 15 Mầu nhiệm (Vui, Thương, Mừng) vẫn có từ trước tới giờ trong Kinh Mân Côi và ngài gọi các mầu nhiệm mới này là “Mầu nhiệm Sự Sáng”, gồm các chặng chính của cuộc đời công khai Chúa Giêsu: Phép Rửa trong sông Giordano – Tiệc   cưới Cana – Loan báo Nước Thiên Chúa – Biến hình trên Núi Tabor –  và Việc thiết lập Bí tích Thánh Thể. 

ÐTC giải thích: Các Mầu nhiệm của Kinh Mân Côi được coi là Bản lược tóm Sách Phúc Âm. Vì thế, việc thêm năm Mầu nhiệm mới là để Bản lược tóm này được đầy đủ hơn. Lý do thúc đẩy ÐTC công bố Tông thư mới – như chính ngài đã giải thích – không những chỉ vì Triều Giáo Hoàng của ngài bước vào năm thứ 25, nhưng còn để kỷ niệm 120 năm Ðức Leon XIII (1878-1903), Vị Tiền nhiệm của ngài, từ năm 1883,  đã cho công bố một loạt các văn kiện về Kinh Mân Côi. 

Ngoài ra cũng để thúc đẩy  các tín hữu tái khám phá và trở lại việc đọc kinh này trong các gia đình – như ngài đã nói – “Gia đình cùng nhau cầu nguyện, đó là gia đình hiệp nhất”. Thúc giục các Cộng đồng công giáo tái khám phá và đọc Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho các gia đình và cho hòa bình thế giới. 

Trong văn kiện, ÐTC cũng nhắc lại: sau Công đồng Vatcian II, Kinh Mân Côi, vì có những tuyên truyền, giải thích  sai lạc – đã bị lãng quên, có khi bị bỏ hẳn – Một ngăn trở khác cho việc đọc kinh Mân côi chung trong các gia đình là Truyền Hình. ÐTC nhấn mạnh: 
“Cần phải thay thế các hình ảnh Truyền Hình bằng những hình ảnh đạo đức của Kinh Mân Côi”.

Mời đọc tông thư