Mẹ có phúc- Tác giả: Thái Huy

Anne de Jesu
MẸ CÓ PHÚCChuỗi dài đời Mẹ những hi sinh

Khởi sự bằng khâu trọn khiết trinh

Thế giới nhờ đây chừa tội lỗi

Đàn chiên cậy đó thoát u minh

Biết đường tìm đến nguồn ân sủng

Hay lối tránh xa cảnh ngục hình

Chúng con cảm tạ:Bà Có Phúc

Chuỗi dài đời Mẹ những hi sinh.


Thái Huy 12/2/21