Mặc khải về Đức Maria trong Cựu ước- Tác giả: M.Hạnh Tử

Anne de Jesu

MẶC KHẢI VỀ ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC


"Tân Ước ẩn tàng trong Cựu Ước, và Cựu Ước được sáng tỏ trong Tân Ước" (Hiến chế Mặc Khải, số 14).

Các sách Cựu Ước mặc dù chưa nhắc tới tên Đức Maria, nhưng đã giới thiệu một người trinh nữ sẽ sinh hạ Đấng Cứu Thế, Đấng Messia. Dưới đây là ba câu Kinh Thánh Cựu Ước mang giá trị mặc khải quan trọng về mầu nhiệm của Đức Maria, những điều sẽ được làm sáng tỏ trong Tân Ước và trong truyền thống thánh thiện của Giáo Hội Công Giáo.

1. Sáng Thế 3,15: "Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người ấy, và dòng dõi ấy sẽ đạp nát đầu ngươi".

Sau khi Adam-Eva nghe lời dụ dỗ của Satan (con rắn) mà ăn trái cấm, tức là bất phục mệnh lệnh của Thiên Chúa và muốn nên bằng Thiên Chúa, khiến cho mối tương quan ân sủng giữa con người và Thiên Chúa bị hủy hoại, thì ngay lập tức, Thiên Chúa đã hứa ban một "dòng dõi" mới sẽ "đạp nát đầu con rắn", tức là sẽ phục hồi ân sủng cho con người.

Thiên Chúa hứa ban một dòng dõi phát xuất từ một người nữ, chứ không nhắc tới người nam. Đây là điểm được các nhà chú giải tin là mặc khải về một trinh nữ sinh con sẽ ứng nghiệm nơi Đức Maria sau này. Vì thông thường, việc sinh con cần đến vai trò của người đàn ông, nhưng ở đây, chỉ nhắc tới „dòng dõi người nữ“. Ở điểm này, một mặc khải về Đức Maria đồng trinh đã được khai mở.

2. Isaia 7,14: "này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Khi vua Achaz của Giu-đa đang tìm sự trợ giúp để đối đầu với liên minh Israel-Syrien, ông dự định cầu cứu sự trợ giúp của vua Assur. Thiên Chúa sai ngôn sứ Isaia đến gặp nhà vua và mời gọi vua tin cậy vào Thiên Chúa. Thậm chí Thiên Chúa cho phép vua xin một dấu lạ để chứng minh lời hứa của Ngài, nhưng vua Achaz từ chối. Ông vẫn tin vào sức mạnh của vua Assur hơn. Mặc dù nhà vua từ chối, Thiên Chúa vẫn hứa ban một dấu lạ „trinh nữ sinh con“, Đấng sẽ duy trì ngôi báu dòng dõi Đa-vit đến muôn đời.

Trong khi St 3,15 chỉ nói về một „dòng dõi từ người nữ“, thì Is 7,14 nói cụ thể về một TRINH NỮ SINH CON. Đây là mặc khải rõ ràng về Đức Maria, mà sứ thần Gabriel sẽ nhắc lại khi truyền tin cho Đức Maria (Mt 1,22-23). Điều này có nghĩa là, lời loan báo của ngôn sứ Isaia sẽ ứng nghiệm nơi Đức Maria.

3. Mikha 5,1-2: "Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en cho đến thời một người nữ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Ít-ra-en."

Tương tự như ngôn sứ Isaia, ngôn sứ Mikha cũng tiên báo về MỘT NGƯỜI NỮ SINH CON mà không hề đề cập tới vai trò của người nam. Thú vị hơn nữa, ngôn sứ còn nói về nguồn gốc của người con là: "Nguồn gốc người có từ thời trước, từ thuở trước xa xưa" (Mikha 1,1). Lời tiên báo này cũng sẽ được trình bày rõ ràng trong lời mở Tin Mừng Gioan: "Từ khởi đầu đã có Ngôi Lời" (Ga 1,1), hay nơi khác giới thiệu Đức Giêsu Kitô là tư tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê (Tv 110), một người không có cha, không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có khởi đầu, cũng không có kết thúc" (Dt 7,3).

Như thế, các lời tiên báo của Cựu Ước từ 700 năm trước Chúa Giáng Sinh đã loan báo về một TRINH NỮ SINH CON như dấu chỉ của lời hứa cứu độ, và một Dòng dõi phát sinh từ người nữ như lời tiên báo về bào thai bởi phép Chúa Thánh Thần, và không bởi người nam nơi Đức Maria. Ba câu Kinh Thánh trên đây được Giáo Hội xem là những lời mặc khải của Kinh Thánh Cựu Ước về Đức Maria, những lời sẽ được ứng nghiệm nơi Mẹ trong Tân Ước.

M. Hạnh Tử

(Viết dựa theo ý tưởng của Stefano M. Manelli)