Nhân đức gương Mẹ- Tác giả: Giuse Phạm Đình Cường,C.Ss.R.

Lan Mary

 

  NHÂN ĐỨC GƯƠNG MẸ

Làm sao để sống khiết trinh?
Noi gương Đức Mẹ dâng mình thủa thơ
Hy sinh phục vụ Đền Thờ
Chẳng màng nhân thế, làm ngơ sự đời.

Làm sao để sống vâng lời?
Noi gương Mẹ đó một đời khiêm cung
Chẳng cần tranh bá xưng hùng
Âm thầm tiến bước tín trung chuyên cần.

Làm sao để sống thanh bần?
Cũng noi gương Mẹ dấn thân vuông tròn
Gia tài chỉ có Người Con
Và lời cầu nguyện nỉ non mỗi ngày.

Cuộc đời Mẹ thật đẹp thay
Mẫu gương nhân đức tháng ngày dõi theo
Khiết trinh - Vâng phục - Khó nghèo
Lòng con xác quyết bước theo Mẹ hiền.

Giuse Phạm Đình Cường, C.Ss.R.