Xét lại mình đi..!- Tác giả: Thái Huy

Lan Mary

 

XÉT LẠI MÌNH ĐI..! 

Trong mắt giăng ngang một cái đà 
Lại đòi moi móc khắp người ta 
Sao không tự kiểm-ương chi lạ, 
Thật khéo bon chen-nghịch quá ha? 
Muốn tốt cần thay lòng dối trá 
Nên hay sửa đổi tính ba hoa 
Bằng Lời Hằng Sống suy cho thấu 
Thập giá,vinh quang sẽ đạt mà. 
Thái Huy 2/26/22