Vòng gai-nụ hôn- Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

Lan Mary

 

-“…Ngài còn đang nói, thì này một đoàn lũ và tên Giu-đa, kẻ trong nhóm 12 đi trước họ. Y lại gần Đức Giêsu và hôn Ngài, Nhưng Đức Giêsu bảo y : Giu-đa! Ngươi dùng cái hôn để nộp Con Người sao ?...” ( Lc.22: 47& 48 )

-“…Lính tráng lấy gai tết một triều thiên mà đặt trên đầu Ngài và khoác cho Ngài áo choàng đỏ, rồi tiến lại bên Ngài mà nói : Kính chào vua Do Thái ! Và chúng tát vả Ngài… ( Yn.19 : 2-3 )

-“ Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp.” ( Mt.26 : 14- 25 )


Mời tải về: tại đây