Tín thác - Tác giả: Ba Chuông

Lan Mary
Chạy về Gục đầu vào ngực Chúa Nước mắt tuôn ràn rụa... Chẳng rửa sạch tội con NGUỒN:

TÍN THÁC


Chạy về
Gục đầu vào ngực Chúa
Nước mắt tuôn ràn rụa...
Chẳng rửa sạch tội con

Chạy về
Gục đầu vào ngực Chúa
Xin sám hối lần nữa...
Chẳng tinh tuyền lòng con

Nước mắt con không rửa sạch cõi lòng con
Lòng ăn năn sám hối không xua tan tội lỗi
Chỉ có Lòng Xót Thương vô bờ, tuyệt đối
Mới làm cho con nên mới mẻ, tinh tuyền

Chạy về
Với niềm tín thác vào tình Chúa vô biên
Con gối đầu vào ngực Chúa
Ngủ ngon giấc bình yên

Ba Chuông