Hiệp hành sống đạo 8 - Tác giả: Thế Kiên Dominic

Lan Mary
Giáo Hội hiệp hành Chúa xót thương, Đức tin đức cậy đức khiêm nhường. Giáo dân phục vụ vui đoàn thể, Giáo phẩm khuyên răn: sống kỷ cương. NGUỒN:

GIÁO HỘI HIỆP HÀNH


Giáo Hội hiệp hành Chúa xót thương,
Đức tin đức cậy đức khiêm nhường.
Giáo dân phục vụ vui đoàn thể,
Giáo phẩm khuyên răn: sống kỷ cương.

Bí tích truyền thông năng đón nhận,
Tin Mừng suy niệm đủ kiên cường.
Tham gia sứ vụ theo ơn gọi,
Thế tục tránh xa khỏi vấn vương...

Câu đối

GIÁO HỘI HIỆP HÀNH CHĂM MỤC VỤ,
CHIÊN ĐOÀN CHUNG SỨC VƯỢT GIAN NAN.


Thế Kiên Dominic