Tâm tình tháng Mân Côi - Tác giả: Tuân Tuyết

Lan Mary
Ôi tháng mười tháng Mân Côi đã đến Tháng trào dâng ấm lửa mến thiết tha. Tháng đoàn con chung hát mãi lời ca Kính mừng Maria đầy ơn phúc. NGUỒN:

Ôi tháng mười tháng Mân Côi đã đến
Tháng trào dâng ấm lửa mến thiết tha.
Tháng đoàn con chung hát mãi lời ca
Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc.

Lời kinh đơn sơ ngân vang tình khúc
Lời Sứ thần chào chúc Mẹ Ngôi Hai.
Lời I-sa-ve tán tụng Đấng Trinh thai
Lời khấn nguyện con nài xin tha thiết.

Ôi Ma-ri-a Đấng dịu hiền khôn xiết
Mẹ nhân từ luôn luôn biết lắng nghe.
Ban ơn lành và phù giúp chở che
Con tội lỗi có Mẹ hằng nâng đỡ.

Năm sự Vui khơi nguồn ơn cứu độ
Năm sự thương xoá bỏ hết tội đời.
Năm sự mừng rạng rỡ phước muôn nơi
Năm sự Sáng, sáng ngời ân tình Chúa.

Kinh Mân côi phúc ơn lành chân chứa
Lời yêu thương Mẹ đã hứa thưởng công.
Cho những người biết chạy đến cậy trông
Sùng kính Mẹ dốc lòng siêng Lần hạt.

Tuân Tuyết