Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo

Lan Mary
Bản dịch chính thức của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam NGUỒN:

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO


Nguyên tác: "CATECHISMUS CATHOLICAE ECCLESIAE"

Bản dịch chính thức của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Hiệu đính bản dịch:
Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc
Linh mục Giuse Bùi Văn Hoàng


Chịu trách nhiệm xuất bản:
Nguyễn Công Oánh

Biên tập:
Phạm Gia Thoan

Sửa bản in:
Linh mục Giuse Bùi Văn Hoàng Nguyễn Bá Phúc
Phạm Thị Thơm


Trình bày:
Nữ tu Maria Phan Thị Tú CMR

Thực hiện:
TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO

MỤC LỤC TỔNG QUÁT

KÝ HIỆU CÁC SÁCH THÁNH KINH

CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC

TÔNG HIẾN KHO TÀNG ĐỨC TIN CÔNG BỐ SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN THỨ NHẤT: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

ĐOẠN THỨ NHẤT: "TÔI TIN" – "CHÚNG TÔI TIN"

CHƯƠNG I: CON NGƯỜI "CÓ KHẢ NĂNG" ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA

CHƯƠNG II: THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI


Mục 1: Mạc Khải của Thiên Chúa

Mục 2: Sự lưu truyền Mạc Khải của Thiên Chúa

Mục 3: Thánh Kinh

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI ĐÁP LỜI THIÊN CHÚA

Mục 1: Tôi tin

Mục 2: Chúng tôi tin

ĐOẠN THỨ HAI: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO

CHƯƠNG I: "TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA"


Mục 1: "Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất"

Tiết 1: Tôi tin kính Đức Chúa Trời

Tiết 2: Chúa Cha

Tiết 3: Đấng Toàn Năng

Tiết 4: Đấng Tạo Hoá

Tiết 5: Trời và đất

Tiết 6: Con người

Tiết 7: Sự sa ngã

CHƯƠNG II: TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA

Mục 2: "Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi"

Mục 3: Chúa Giêsu Kitô "bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh"

Tiết 1: Con Thiên Chúa làm người

Tiết 2: "Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh"

Tiết 3: Các mầu nhiệm của cuộc đời Đức Kitô

Mục 4: Chúa Giêsu Kitô đã "chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác"

Tiết 1: Chúa Giêsu và Israel

Tiết 2: Chúa Giêsu "chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết"

Tiết 3: Chúa Giêsu Kitô được "táng xác"

Mục 5: Chúa Giêsu Kitô "xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại"

Tiết 1: Đức Kitô "xuống ngục tổ tông"

Tiết 2: "Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại"

Mục 6: Chúa Giêsu "lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng"

Mục 7: Ngày sau bởi trời", Người "lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết"

CHƯƠNG III: TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Mục 8: "Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần"

Mục 9: "Tôi tin Hội Thánh Công giáo"

Tiết 1: Hội Thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa

Tiết 2: Hội Thánh - Dân Thiên Chúa, Thân Thể Đức Kitô, Đền Thờ Chúa Thánh Thần

Tiết 3: Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền

Tiết 4: Các Kitô hữu: Phẩm trật, giáo dân, đời sống thánh hiến

Tiết 5: "Các Thánh thông công"

Tiết 6: Đức Maria – Mẹ Đức Kitô, Mẹ Hội Thánh

Mục 10: "Tôi tin phép tha tội"

Mục 11: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại"

Mục 12: "Tôi tin hằng sống vậy"

PHẦN THỨ HAI: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO

ĐOẠN THỨ NHẤT: NHIỆM CỤC BÍ TÍCH

CHƯƠNG I: MẦU NHIỆM VƯỢT QUA TRONG THỜI ĐẠI CỦA HỘI THÁNH


Mục 1: Phụng vụ - Công trình của Ba Ngôi Chí Thánh

Mục 2: Mầu nhiệm Vượt Qua trong các bí tích của Hội Thánh

CHƯƠNG II: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM VƯỢT QUA TRONG CÁC BÍ TÍCH

Mục 1: Cử hành phụng vụ của Hội Thánh

Mục 2: Nhiều phụng vụ khác nhau và một mầu nhiệm duy nhất

ĐOẠN THỨ HAI: BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH

CHƯƠNG I: CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO


Mục 1: Bí tích Rửa Tội

Mục 2: Bí tích Thêm Sức

Mục 3: Bí tích Thánh Thể

CHƯƠNG II: CÁC BÍ TÍCH CHỮA LÀNH

Mục 4: Bí tích Thống Hối và Giao Hoà

Mục 5: Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

CHƯƠNG III: CÁC BÍ TÍCH PHỤC VỤ SỰ HIỆP THÔNG

Mục 6: Bí tích Truyền Chức Thánh

Mục 7: Bí tích Hôn Phối

CHƯƠNG IV: NHỮNG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ KHÁC

Mục 1: Các á bí tích

Mục 2: An táng theo nghi thức Kitô giáo

PHẦN THỨ BA: ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC KITÔ

ĐOẠN THỨ NHẤT: ƠN GỌI CỦA CON NGƯỜI: SỐNG TRONG THẦN KHÍ

CHƯƠNG I: PHẨM GIÁ CỦA NHÂN VỊ


Mục 1: Con người là hình ảnh của Thiên Chúa

Mục 2: Ơn gọi của chúng ta là đến hưởng vinh phúc

Mục 3: Sự tự do của con người

Mục 4: Tính luân lý của các hành vi nhân linh

Mục 5: Tính luân lý của các đam mê

Mục 6: Lương tâm luân lý

Mục 7: Các nhân đức

Mục 8: Tội lỗi

CHƯƠNG II: CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI

Mục 1: Cá vị và xã hội

Mục 2: Sự tham gia vào đời sống xã hội

Mục 3: Công bằng xã hội

CHƯƠNG III: ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA: LỀ LUẬT VÀ ÂN SỦNG

Mục 1: Luật luân lý

Mục 2: Ân sủng và sự công chính hoá

Mục 3: Hội Thánh, Mẹ và Thầy

ĐOẠN THỨ HAI: MƯỜI ĐIỀU RĂN

CHƯƠNG I: "NGƯƠI PHẢI YÊU MẾN CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI, HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN VÀ HẾT TRÍ KHÔN NGƯƠI"


Mục 1: Điều răn thứ nhất

Mục 2: Điều răn thứ hai

Mục 3: Điều răn thứ ba

CHƯƠNG II: "NGƯƠI PHẢI YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH"

Mục 4: Điều răn thứ tư

Mục 5: Điều răn thứ năm

Mục 6: Điều răn thứ sáu

Mục 7: Điều răn thứ bảy

Mục 8: Điều răn thứ tám

Mục 9: Điều răn thứ chín

Mục 10: Điều răn thứ mười

PHẦN THỨ TƯ: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO

ĐOẠN THỨ NHẤT: KINH NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

CHƯƠNG I: MẠC KHẢI VỀ CẦU NGUYỆN

Mục 1: Trong Cựu Ước

Mục 2: Khi thời gian viên mãn

Mục 3: Trong thời của Hội Thánh

CHƯƠNG II: TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN

Mục 1: Những nguồn mạch của kinh nguyện

Mục 2: Con đường cầu nguyện

Mục 3: Những người hướng dẫn cầu nguyện

CHƯƠNG III: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

Mục 1: Những các diễn đạt việc cầu nguyện

Mục 2: Cuộc chiến đấu của việc cầu nguyện

ĐOẠN THỨ HAI: LỜI KINH CỦA CHÚA: KINH LẠY CHA

Mục 1: "Bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng"

Mục 2: "Lạy Cha chúng con ở trên trời"

Mục 3: Bảy lời cầu xin


Tải về tại đây