Con vẫn lặng thinh - Tác giả: Giacôbê Đoàn Xuân Dũng

Lan Mary
Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh Lòng vui nghe Đấng muốn trao mình Chúa nói, con nghe, hay không nói Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh. NGUỒN:

"Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn"
(Tv 62, 2)


Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Lòng vui nghe Đấng muốn trao mình
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Mặc người rẻ rúng, mặc người khinh
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Không trách, không chê, chẳng phẩm bình
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Chẳng sợ yêu ma cứ rập rình
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Chiêm ngưỡng Thánh Nhan chịu nhục hình
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Buông đi, quên hết, những điêu linh
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Trao Ngài dìu dắt kiếp nhân sinh
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Không ca, không hát, chẳng cầu kinh
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Lắng nghe Lời Chúa tỏ tâm tình
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Không còn ham thích được chiến chinh
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Khát khao đón nhận Chúa thiên đình
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Đón nhận niềm vui phúc an bình
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó, mãi lặng thinh
Cảm nhận Mình Chúa ở trong mình
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Con vẫn quỳ đó mãi lặng thinh
Tạ ơn Thiên Chúa được tôn vinh
Chúa nói, con nghe, hay không nói
Con vẫn quỳ đó – mãi lặng thinh.

Tạ ơn sinh nhật 68 (12/11/1955 – 12/11/2023), Giacôbê Đoàn Xuân Dũng