Chạm chay Thánh - Tác giả: Maria Trang Đài

Lan Mary
Chạm chay Thánh, con chạm mùa chay Thánh Tĩnh lòng mình, chạm khung cảnh tình yêu Chạm Giêsu, tình Thập Giá một chiều Con chạm vào diệu huyền của Thánh Thể NGUỒN:

Chạm chay Thánh, con chạm mùa chay Thánh
Tĩnh lòng mình, chạm khung cảnh tình yêu
Chạm Giêsu, tình Thập Giá một chiều
Con chạm vào diệu huyền của Thánh Thể

Tình sám hối con dâng như của lễ
Để chạm vào Chiên Hiến Tế ngọt ngào
Con trở về chạm đến sự khát khao
Chạm ân sủng tuôn trào từ vết tích

Chạm chay Thánh, con chạm lấy tĩnh mịch
Lắng tâm tư, chạm cùng đích mối tình
Con trở về, cõi lòng chạm lặng thinh
Để đồng dạng đồng hình với Gỗ Thánh

Bởi tội con, Ngài chết treo cô quạnh
Cho trần gian chạm hạnh phúc miên trường
Mùa chay Thánh, con chạm đỉnh yêu thương
Và chạm vào con đường tình thương khó.

Maria Trang Đài, 16/02/2024.