Chúa rửa chân con sao? - Tác giả: Cóc Hoa

Lan Mary
Chân con Chúa lại rửa sao? Bàn chân nhơ nhuốc biết bao bụi trần. Con đây tội lỗi vô ngần Làm sao con dám đưa chân cho Thầy? NGUỒN:

Chân con Chúa lại rửa sao?
Bàn chân nhơ nhuốc biết bao bụi trần.
Con đây tội lỗi vô ngần
Làm sao con dám đưa chân cho Thầy?

Việc Thầy sẽ rửa giờ đây
Con chưa thể biết, hiểu ngay tỏ tường.
Thầy làm cốt để nêu gương
Cho con học biết khiêm nhường hy sinh.

Yêu thương, từ bỏ, hãm mình
Nhận làm tôi tớ trong tình khiêm cung.
Cam đảm cúi xuống tận cùng
Lấy khăn và nước phục tùng anh em.

Lời Thầy nguyện khắc vào tim
Dốc lòng thực hiện với niềm cậy trông
Xin thương gìn giữ quan phòng
Giúp con tiến bước với lòng cậy tin.

Trở thành hạt muối, nắm men
Con nên ánh sáng, đuốc đèn thế gian.
Mai sau Thiên Chúa trao ban
Nước Trời vinh phúc, hân hoan Thiên đàng.

Cóc Hoa