“Tiếng Việt từ TK 17: các cách dùng cái đồng, kính, gương … chiếu kính, soi gương, soi đồng, ống dòm” (phần 45) - Tác giả: Nguyễn Cung Thông

Lan Mary
"Tiếng Việt từ TK 17: các cách dùng cái đồng, kính, gương... chiếu kính, soi gương, soi đồng, ống dòm" (phần 45) - Tác giả: Nguyễn Cung Thông NGUỒN: