Ánh Sáng

Unknown
Người mù từ thuở mới sinh,
Không nhìn chẳng thấy, bình minh rạng ngời.
Chẳng do lỗi phạm cuộc đời,
Vì danh Thiên Chúa, cao vời biết bao.
Ta là sự sáng trên cao,
Soi lòng mở mắt, truyền rao chữa lành.
Xoa bùn trên mắt rửa nhanh,
Ra đi được thấy, nhân danh Chúa Trời.
Láng giềng hàng xóm gọi mời,
Đức tin cứu chữa, mọi người trần gian.
Các người Biệt phái hỏi han,
Do ai mở mắt, lạm bàn xét suy.
Luật ngày Sa-bát là chi?
Tại sao lỗi phạm, sinh nghi làm phiền.
Điều tra kết án trước tiên,
Chối từ phép lạ, ơn thiêng từ trời.
Anh mù làm chứng giữa đời,
Chính Ngài công chính, cao vời chí nhân.
Bao người mắt sáng thế trần,
Mù lòa tội lỗi, tâm thân thấp hèn.


Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York