Ngọc Thạnh chúng con

Unknown
 

“Vững tin, chiếu tỏa, cậy trông”
Ngọc Thạnh chung sức đồng lòng loan tin
Con đây đem những hy sinh,
Làm việc bác ái, dâng tình yêu thương.
Cho dù dãi nắng dầm sương,
Ngọc Thạnh vẫn mãi cố vươn lên Ngài
Chúng con trông đợi ngày mai,
Đợi Ngài sẽ đến cùng “Ngai Thiên Vàng”.
Ngọc Thạnh cất tiếng ca vang
Tôn vinh danh Chúa vạn ngàn đời sau
Cùng đem lời Chúa mau mau,
Viết lên câu hát đậm màu tình thương.
 
* Anna Nguyễn Thị Thanh Trà
(Giải Ba)