Trả Lại Vinh Quang Cho Thế Trần

Unknown


Trả cho trần thế vinh quang
Áo cơm, võng lộng, bạc vàng bon chen
 
Hơn thua một chút sang hèn
Dễ mang thù hận ghét ghen nặng nề
 
Trả cho đời những đam mê
Vinh hoa tựa một lời thề qua nhanh
 
Ước đời còn lại lòng thành
Còn niềm tin giữa mong manh chóng tàn
 
Trả căn lều tạm trần gian
Trả mây về núi, nước ngàn về sông
 
Giữ lại lòng mến tinh ròng
Giữ lại nguyên thủy ước mong theo Ngài
 
Trả danh lợi, ngỡ thiên thai
Chọn về Núi Sọ đường dài thiện chân
 
Vinh quang bên Chúa vô ngần
Xin chọn mơ ước hiến dâng một đời
 
Thanh Hương, 15-3-2014