Lễ nhớ thánh Gioankim và thánh Anna

Unknown


Kính mừng bổn mạng bà và mẹ.

*** 
     Trần duyên một thuở, ngoại tin yêu

Sáng sáng trưa trưa một tín điều

Phụ nữ cam lòng! Chung một dạ

Đàn bà thủ phận! Sống vì yêu

Trời cao tỏa sáng, ngàn ơn sáng

Đất thấp đăm chiêu, mấy vạn chiều

Ngoại hỡi! Thiên niên ngàn kẻ đợi

Từ lòng ngoại có Mẹ Tình Yêu