Thể lệ hội thi Văn hóa nghệ thuật Mẹ Tàpao

Quang X Nguyen

THÔNG BÁO
HỘI THI VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM ĐỨC MẸ TÀPAO
1959 - 2019

Nguồn: http://gpphanthiet.com/index.php/news/T-T-Thanh-Mau-Tapao/The-Le-Hoi-Thi-Van-Hoa-Nghe-Thuat-Me-Tapao-6077/