Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXX Thường Niên năm B

Quang X Nguyen


SỨC MẠNH ĐỨC TIN

(Phỏng theo và suy niệm từ Mc 10, 46-52)


Bác Ti Mê - một người mù
Là người hành khất âm u bên đường
Bỗng nghe thấy tiếng lạ thường
Giê Su (Na) Gia Rét qua đường, ai ơi !!!
Anh ta vội rống lên lời:
Con Vua Đa Vít thương tôi khốn cùng…
Chúa liền đứng lại, cảm thông…
Anh ta van lạy: được trông thấy Thầy.

Chúa rằng: hãy thấy, Thầy đây,
Anh ta mở mắt, xin Thầy cho theo.
Vì anh thành tín, Chúa yêu…
***
Giáo Hội dạy ta: vững đức tin.
Đức tin nền tảng sống nhân hiền.
Vững tâm cầu nguyện xin ơn Chúa,
Chúa chẳng khi nào rời bỏ chiên.

Thế Kiên DominicƠN BỀN ĐỖ

(Cảm suy mầu nhiệm Mân Côi thứ 5 Mùa Vui)


Thiên sai Cứu Thế, tuổi mười hai
Sau lễ Đền Thờ, ở lại ngay,
Luận với kinh sư : điều lẽ thật.
Khôn ngoan, sáng suốt: lạ lùng thay!
***
Chúa Con về lại Na gia rét,
Phục vụ hết lòng tại Thánh Gia,
Lao động cần cù : không tiếc sức,
Đời thường gương mẫu: sống hiền hoà.
***
Mầu nhiệm Cứu Tinh: thật sáng ngời:
Ba mươi năm trước: Chúa làm người,
Đến ba năm tiếp: ra truyền giáo
Rao giảng Tin Mừng: Vọng Nước Trời…
***
Con chiên Giáo Hội mãi can trường
Sống đạo Tình Yêu Chúa xót thương
Tín thác quyền năng Vua Cứu Thế
Xin ơn bền đỗ, sống kiên cường…

Thế Kiên Dominic

NỮ VƯƠNG NHÂN LÀNH

( Cảm nhận qua kinh Lạy Nữ Vương)


Đời tín hữu sống trong mầu nhiệm,
Theo Nữ Vương vô nhiễm tội truyền.
Mẹ là Mẹ Chúa uy quyền,
Mẹ hằng cứu giúp dân riêng Nước Trời.
Chiên Giáo Hội sống đời nhân thế,

Dòng E Và vui vẻ cậy trông,
Thành tâm nguyện Mẹ nhủ lòng,
Sáng soi con dại sống chung hiền hoà.
Từ nay hết thiết tha khóc lóc,
Luôn vững tin, quyết học Tin Mừng,
Thấm nhuần ơn phúc truyền thông,
Mẹ thương phù trợ thoát vùng trần ai.
Theo Mẹ Chúa: Ngôi Hai Thánh Tử,
Vào Nước Trời mừng rỡ hân hoan,
Muôn đời vui hưởng Thánh Nhan,
Phụng thờ Thiên Chúa, Chúa ban phúc lành…

Thế Kiên Dominic