Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật I mùa Chay năm C

Quang X Nguyen

TM CN C Mùa Chay 1

CHƯỚC CÁM DỖ

( Suy niệm từ Tin Mừng Lc 4.1-13)

Tin mừng chép: Chúa vào vùng hoang địa.
Do Thánh Linh bảo vệ và đưa đi.
Bốn mươi ngày chẳng ăn uống thức gì
Chịu ma quỉ bày đủ phương cám dỗ…
***Chúa chiến thắng.Ma quỉ đành thúc thủ.
Mầu nhiệm này, Chúa dạy bảo chúng ta :
Trước mưu mô xảo quyệt bọn quỉ ma ,
Phải cậy sức Thánh Linh mới thắng được.
***Kinh chủ nhật, cải tội bảy mối ta đọc,
Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh,
Nhắc nhở ta thường xuyên đủ đấu tranh
Với chước mốc ranh khôn quân thù địch…
***Cũng phải nhớ: tính tò mò kích thích
Rất hiểm nguy trước cám dỗ quỉ ma,
Hãy dốc lòng, cương quyết tránh cho xa,
Không bén mảng chi tới vùng đất nó…
Thế Kiên Dominic

Ý Nghĩa Mùa Chay

********
Tĩnh tâm, sám hối đến canh tân,
Tín hữu dọn mình đón đại ân.
Cầu nguyện ăn chay không nản chí,
Cậy tin phó thác chẳng phân vân.
Phục Sinh Vinh Thắng: nguồn hy vọng,
Ánh sáng Tin Mừng: gốc thiện, chân.
Ý nghĩa Mùa Chay: mùa sống đạo,
Tăng lòng bác ái, giúp tha nhân…

Thế Kiên Dominic