https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


TM CN A Thường niên 2

Đây Chiên Thiên Chúa

( Cảm nhận, suy niệm Ga 1. 29-34)

Gio An trước một đám đông,
Chợt trông thấy Chúa nức lòng kính tin,
Thốt lên lời giới thiệu liền:
“Đây Chiên Thiên Chúa, Chiên Hiền Cứu Tinh”

**********
Lời minh chứng Gio An Tẩy Giả
Đã truyền lan khắp cả toàn cầu
Tin Mừng cũng đã in sâu,
Vào lòng tín hữu nhiệm mầu Cứu Tinh.

***
Làm nhân chứng, sức mình sao đủ,
Chúa tác thành, cổ vũ thường xuyên.
Nhớ rằng có Chúa ngự bên
Lắng nghe tiếng Chúa uy quyền vô song.
***
Trong Thánh Lễ: Đây Chiên Thiên Chúa
Nhắc cho ta ơn Chúa Cứu Tinh
Và Mình Thánh Chúa Cực Linh
Dưỡng nuôi tín hữu trường sinh muôn đời.

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.