Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật II mùa Chay năm A

Quang X Nguyen
TMCNA Mùa Chay 2

CHÚA BIẾN HÌNH

(Phỏng theo Mt 17,1-9)


Theo Chúa ba môn đệ.
Chúa rời bỏ các ông,
Chúa lên gần đỉnh núi,
Đứng dưới đủ chờ trông.
***
Chúa biến ngay hình dạng:
Y phục Ngài trắng tinh,
Trang nghiêm và lộng lẫy,
Đây chính Chúa Thiên Đình.
***
Tức thời, ngay lúc ấy,
E lía và Môi Se
Hai ông cùng tới nghe
Và đàm đạo với Chúa.
***
Ba tông đồ ngất ngây
Phê Rô chạy lên ngay:
“ Lạy Thầy, đây nơi thánh
Ở đây tốt lắm thay!
***

Con xin dựng ba lều
Một dâng Chúa Thánh Triều
Còn hai dành E Lía
Và Môi Se kính yêu.”
***
Bỗng từ trong đám mây
Vang vang lời Chúa phán:
“Con yêu dấu Ta đây
Hãy nghe lời Người dạy”
***
Các ông chợt nhìn quanh
Hai Tiên Tri biến mất
Chỉ còn Thầy trò mình
Sự kiện xảy rất nhanh.
***
Chúa từ trên núi xuống
Truyền lệnh môn đệ mình
Đừng kể với ai trước
Khi Chúa sẽ phục sinh.
***
Các ông vâng lệnh Chúa
Nhưng thắc mắc hỏi nhau
Từ cõi chết sống lại
Ý lời này ra sao???
Thế Kiên Dominic


CHÚA BIẾN HÌNH

(Cảm suy mầu nhiệm thứ 4 Mùa Sáng)

Cảnh trí cao quang:Chúa biến hình
Chứng minh ơn phúc chốn an bình:
Tin Vua Cứu Thế: thương nhân loại,
Cậy Đấng Quyền Uy: cứu giúp mình
Nối tiếp Ta Bo; đường Thánh Giá,
Nương theo Núi S ọ: cửa Thiên Đình.
Vững tin Thiên Chúa hằng thương xót
Dân Chúa muôn đời sống hiển vinh…
Thế Kiên Dominic


AI CÓ PHÚC THẬT

(Cảm nhận lời kinh Tám Mối Phúc Thật)

Trước tiên, phúc kẻ lòng ngay,
Tiếp theo: hiền hậu,đức này được ghi.
Thứ ba; ai chịu sầu bi,
Được ơn an ủi qua kỳ khổ đau.
Khát khao nhân đức làm đầu
Là điều thứ bốn- khẩn cầu ấm no.
Xót thương đồng loại qui mô
Được ơn Thiên Chúa hộ phù cách riêng.
Giữ lòng sạch sẽ, trung kiên
Là điều thứ sáu, Cha Hiền đoái thương.
Giúp người hòa thuận, sống chung,
Xứng con Thiên Chúa- vững lòng ái nhân.
Vào thời cấm đạo: hiến thân,
Vui mừng lãnh phúc làm dân Nước Trời.
Tám điều: tám mối, Ai ơi...
**************

Thế Kiên Dominic