“Tân Cựu Sấm Truyền Lục Bát Kinh Văn” của Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn

VTCG

 TÂN CỰU SẤM TRUYỀN LỤC BÁT KINH VĂN

CỦA LINH MỤC GIOAKIM ĐẶNG ĐỨC TUẤN



(Lm. Phaolô Lê Đình Ban chuyển từ chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ, in trong Chức Dịch Thơ Tín, Nhà in Địa phận Kontum, từ No 6, Octobre 1933 đến No 19, Novembre 1934)

Tác phẩm: Tân Cựu Sấm Truyền Lục Bát Kinh Văn


Link tải: Tác phẩm: Tân Cựu Sấm Truyền Lục Bát Kinh Văn

Nguồn: giaophankontum.com (28.10.2021)