Tràng châu diệu huyền - Tác giả: Tuân Tuyết

Lan Mary
Tháng mười đến giục lòng ta Lần kinh kính Mẹ, tụng ca Chúa Trời Tràng Mân Côi quá tuyệt vời Fa-ti-ma nhắn bao lời yêu thương. NGUỒN:

Chuỗi vòng hạt nhỏ xinh xinh
Ở trên tay Mẹ lung linh gọi mời
Ngôi Hai xuống để cứu đời
Một Thiên tình sử rạng ngời chữ yêu.

Nguồn ơn cứu chuộc cao siêu
Kết nên tràng chuỗi mỹ miều thánh ân
Mẹ dành ban tặng thế nhân
Khuyên siêng lần để canh tân xác hồn.

Vui, Thương, Mừng, Sáng khép tròn
Tin mừng thu gọn cho con ngẫm nghiền
Lần tràng châu gửi ưu phiền
Đọc, suy cảm những diệu huyền cao xa

Tháng mười đến giục lòng ta
Lần kinh kính Mẹ, tụng ca Chúa Trời
Tràng Mân Côi quá tuyệt vời
Fa-ti-ma nhắn bao lời yêu thương.

Tuân Tuyết