Nhân lễ Thanksgiving, xin chia sẻ một vài phong tục tập quán của người Paraguay - Tác giả: Lm.Antôn Trần Xuân Sang. SVD

Lan Mary
Nhân lễ Thanksgiving, xin chia sẻ một vài phong tục tập quán của người Paraguay - Tác giả: Lm.Antôn Trần Xuân Sang. SVD NGUỒN:

Tải về tại đây