Xin Mẹ chữa lành - Tác giả: Thái Huy

Lan Mary
Chạy chữa xem ra chỉ tốn hơi Còn thêm trắc ẩn tự con người Lương y trước hả-như từ mẫu Bác sĩ hiện ư-thể nhặng ruồi Thiên chức quên luôn cần lợi nhuận Lương tâm bán rẻ muốn phân lời Nhà thương đã biến thành nhà xác Cậy Mẹ tra tay cứu giúp thôi! NGUỒN:

(Our Lady Of Lourdes)


Thế giới ngày nay quá rối bời
Xin thương cứu giúp Mẹ hiền ơi!
Hàng hàng người đó đang đau khổ
Lớp lớp dân kia hứng tả tơi
Do chứng nan y-chừng bất trị
Bởi cơn bệnh hoạn-thể khôn rời
Thiếu nhiều điều kiện luôn tiền bạc
Chạy chữa xem ra chỉ tốn hơi.

Chạy chữa xem ra chỉ tốn hơi
Còn thêm trắc ẩn tự con người
Lương y trước hả-như từ mẫu
Bác sĩ hiện ư-thể nhặng ruồi
Thiên chức quên luôn cần lợi nhuận
Lương tâm bán rẻ muốn phân lời
Nhà thương đã biến thành nhà xác
Cậy Mẹ tra tay cứu giúp thôi!

Thái Huy, Feb/10/23