Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXVIII Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

TM CNB Thường niên 28

ĐƯỢC THEO CHÚA

(Suy niệm từ Mc 10,17-30)


Gẫm suy Lời Chúa hôm nay:
Tông đồ, môn đệ, theo Thầy, sống chung.
Cậy tin, tu luyện không ngừng,
Vâng theo Ý Chúa: Tin Mừng thực thi.
***

Người thiện chí cậy trông ơn kêu gọi,
Bỏ mẹ cha, sự nghiệp, tự hiến dâng,
Vững lòng tin sức mạnh Đấng Quyền Năng
Là mạch sống trường sinh nơi Vĩnh Cửu.
***
Như gương mẫu các tông đồ, tín hữu
Sống Tin Mừng: men ấp ủ lòng người ,
Sống tu thân, xa lánh cảnh chơi vơi,
Đời thánh hiến: ơn quan phòng bảo trợ.
***
Được theo Chúa: mắt tâm hồn rạng rỡ,
Biết thế nào là hưởng phúc Thiên Đình,
Thế nào là sứ mệnh Đấng Cứu Tinh.
Ngày tận thế tôn vinh Vua Vũ Trụ !!!

Thế Kiên DominicTRAO ĐỔI

Vật chất tiện nghi mãi chẳng rời
Ai người can đảm dứt buông lơi?
Ai đâu cho hết người nghèo khó?
Theo gót Giêsu suốt cuộc đời.
Cơ nghiệp giầu sang đang sở hữu.
Tiền tài danh vọng thú vui chơi.
Đổi trao nguyện theo đường chân lý.
Chúa thưởng ân ban sự sống đời.

Thérèse Tiếng Vọng

MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI
*****


Hai mươi mầu nhiệm chuỗi Mân Côi:
Vui Sáng Thương Mừng trọn cuộc đời,
Cứu Chúa Giê Su thương mở lối,
Con chiên Giáo Hội được kêu mời.
Tâm suy Ý Chúa hồn linh ứng,
Khẩu tụng lời kinh dạ sáng tươi.
Sống đạo Tình Yêu theo Mẹ Chúa,
Cộng đoàn tín hữu vọng Quê Trời…

Thế Kiên Dominic


ĐỨC KHÓ KHĂN

(Cảm suy màu nhiệm Mân Côi thứ 3 Mùa Vui)

Thiên Chúa Ngôi Hai thưở giáng sinh
Be Lem hang đá: Chúa nương mình
Bò lừa sưởi ấm Hài Nhi Thánh
Thần thánh tụng ca Đấng Cứu Tinh.
Bảo vệ Chúa Con: Cha Dưỡng Phụ,
Nâng niu Thánh Tử: Mẹ Đồng Trinh.
Khó khăn thiếu thốn, tuy quyền phép,
Mầu nhiệm Thiên Sai: Chúa Cực Linh.

Thế Kiên Dominic