Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật V mùa Thường niên năm A

Quang X Nguyen
TMCNA Thường niên 5

LÀ MUỐI LÀ ÁNH SÁNG

(Cảm nhận Math.5.13-16)


Ai người nhân chứng Phúc Âm
Lắng nghe tiếng Chúa truyền răn đôi lời:
Anh em là muối cho đời,
Muối mà hóa “lạt” hết thời tái sinh.
Muối vô dụng bị người khinh,
Lấy chân chà đạp thân hình nát tan…
***
Anh em - ánh sáng trần gian,
Như đèn trên núi rạng quang khắp vùng.
Thắp đèn không để đáy thùng,
Đặt cao trên đế sáng trưng cả nhà.
Và rằng ánh sáng của Ta
Anh em phải chiếu giãi ra mới “ hào”
Nêu gương chung sống cho cao,
Thân nhân, bạn hữu soi vào cảm thông.
Tôn vinh Thiên Chúa Chí Công,
Ngày đêm sớm tối cậy trông vào Người
Đời này được sức sống vui
Đời sau hưởng phúc Nước Trời vinh quang…

Thế Kiên DominicBỐN MÙA TÍN HỮU

Thiên Chúa quan phòng kiếp chúng sinh.
Bốn mùa hưởng thụ sống an bình.
Xuân vui, chiêm niệm nguồn chân lý,
Hạ nhiệt, noi gương Đấng Cứu Tinh.
Thu dịu, cầu xin ơn Cứu Độ,
Đông hàn, ngưỡng vọng phúc thiên đình.
Xuân sang tín hữu thêm tin tưởng,
Thiên Chúa gọi về chốn hiển vinh…

Thế Kiên Dominic

BA NẾP SỐNG ĐẠO

* ****
Đời lữ khách qua ba giai đoạn
Cứ đổi thay: sinh hoạt bất thường,
Khi thanh sạch, lúc vấn vương…
Mong ơn kêu gọi: vào đường phúc vinh.
***
Sống thanh bạch: thư sinh, thanh thiếu,
Chăm học hành tìm hiểu đạo Trời,
Thực thi luân lý đạo người,
Vững tin cậy mến: chẳng rời lòng nhân…
***
Tuổi phấn đấu: đôi phần khôn dại,
Ai là người thoát khỏi vấn vương.
Đường đời lỡ bước đáng thương,
Biết mình tội lỗi tìm đường canh tân…
***
Theo nhắc nhở:Thiên Thần Bản Mệnh,
Nguyện hết lòng, xa lánh kẻ thù,
Vững tin ơn Chúa hộ phù,
Mong vế Quê Thật: thiên thu vĩnh hằng…

Thế Kiên Dominic