Chúa ở trong tôi - Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary
Đội ơn lòng Chúa bao dung Đã gọi tôi giữa muôn trùng hư vô Cầm bằng là chuyện trong mơ Thật tình, tôi chẳng bao giờ hiểu ra NGUỒN:

CHÚA Ở TRONG TÔI


Đội ơn lòng Chúa bao dung
Đã gọi tôi giữa muôn trùng hư vô
Cầm bằng là chuyện trong mơ
Thật tình, tôi chẳng bao giờ hiểu ra

Bởi từ bụi cát sương sa
Bỗng dưng, tôi được làm hoa làm người
Trầm mình trong giếng sâu khơi
Của kho nguồn đạo Chúa Trời riêng ban

Thưa Người, ở giữa dương gian
Miệng môi tôi cứ sôi tràn lời yêu
Nghĩ mình cỏ lá, xanh rêu
Gió đầu hôm, lại sớm chiều mưa mai

Thưa Người, hải giác, thiên nhai
Lửa hương giờ có đầu thai kiếp nào
Tôi quỳ lạy Chúa trên cao
Dẫn dìu tôi, kẻo sa vào tối tăm

Thế mà tôi tưởng xa xăm
Hoá ra Người ở âm thầm trong tôi.
Saigon, 1980
(Trích trong tập thơ Hành Hương)

Sách Công Vụ Tông Đồ chương 1, câu 6-11: "Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?" Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng Trái đất." Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: "Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."
Hôm nay Chúa lên trời. Sự Thăng Thiên của Chúa không phải là rời bỏ thế gian, con người để hưởng vinh quang thiên đàng. Người về với Chúa Cha để ban Chúa Thánh Thần - Ngôi Ba Thiên Chúa - Đấng Bảo Trợ, Bào Chữa và là Thần Chân Lý cho chúng ta. Người đã từng bỏ trời cao xuống thế gian, chịu cái chết tủi nhục nhất để chuộc tội cho nhân loại thì không có lý do gì Người lại bỏ rơi chúng ta khóc lóc, nghiến răng dưới mặt đất này. Tin Mừng theo thánh Mátthêu chương 28 có đúc kết một tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa: "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".
Francis Assisi Lê Đình Bảng , Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên.